Polkomtel ssim

Halo Diallo

Temat: Godziny Nadliczbowe Nowa Oferta dla Biznesu w Plusie
...mowa w pkt. 1 a)-b) powyżej, Abonent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Polkomtel kary umownej w wysokości 800,00 złotych. 3.W przypadku utraty karty SIM aktywowanej na podstawie Umowy zawartej w ramach Promocji przed upływem 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy, Abonent powinien wystąpić do Polkomtel o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel faktu utraty karty SIM. W przypadku braku aktywacji nowej karty SIM Polkomtel uprawniony jest do naliczenia kary umownej określonej w pkt. 2 powyżej. § 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel dla Abonentów", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. Zapoznałem się i akceptuję warunki Promocji...
Źródło: telepolis.pl/forum/viewtopic.php?t=9663

 

Powered by WordPress dla [Halo Diallo]. Design by Free WordPress Themes.